مدیرت،بانک،مدیریت ارشد، - منابع دکترا رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد
مدیریت:بانک و بانکداری،کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت
 منابع دکترا رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد

منابع امتحان دکتری رشته مدیریت دولتی

آمار                                                   علی مدنی

مالیه عمومی                                         دومنیک سالواتوره

رفتار سازمانی            محمد علی حقیقی و اعظم رحیمی نیک و بهاء الدین برهانی

چالشهای مدیریت دولتی در ایران              حسن دانایی فرد

سازماندهی 5 الگوی کارساز                   هنری مینتزبرگ ترمه فضل الله امینی

 

اداره امور تطبیقی                                         فرل هدی   ترجمه معمارزاده و ....

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2                     تالیف عادل آذر

مالیه عمومی                                                جمشید پژویان     

اقتصاد خرد                                                 مهدی تقوی          و همینطور جعفر دهقان

اقتصاد کلان                                                مهدی تقوی        

روش تحقیق                                               دکتر لاور

روش تحقیق در علوم اجتماعی                          اوماسکاران   ترجمه صائبی و شیرازی

تئوری سازمان(طراحی ،ساختار و کاربرد)             استیفن رابینز    ترجمه دانایی فرد و الوانی

تئوری سازمان                                             جو هچ    ترجمه دانایی فرد

مبانی دولتی 1                                             طاهره فیضی

مبانی دولتی                                                آون هیوز    ترجمه الوانی معمارزاده و...

مبانی دولتی نوین                                         شفریتز  ترجمه معمارزاده

تئوری سازمان و مدیریت                                دکتر نجف بیگی

منابع انسانی                                                سید جوادین        

مدیریت منابع انسانی                                     ناصر میر سپاسی(نگرش استراتژیک)

مدیریت منابع انسانی                                     اسفندیار سعادت

مدیریت رفتار سازمانی3 جلدی                         استیفن رابینز  ترجمه پارساییان و اعرابی

مدیریت رفتار سازمانی                                   دکتر علی رضاییان

مدیریت رفتار سازمانی                                   مورهد و گریفین   ترجمه معمارزاده

تجزیه و تحلیل سیستمها                                شمس السادات زاهدی

تصمیم گیری  خط مشی                                مهدی الوانی

تصمیم گیری و تعیین خط مشی عمومی            مهدی الوانی و فتاح شریف زاده

 

|+| نوشته شده توسط سید علی صالحی در چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱  |
 
 
بالا